skip to Main Content

नियमित तर्फ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको नाम पूर्णशुल्किय कार्यक्रममा प्रकाशित भएको भए त्यस्ता विद्यार्थीहरुले रु ६७३७४।— NIC ASIA बैकको UTILITY FULLFEE INCOME IOE PASHCHIMANCHAL CAMPUS खाता नं.1641155573524007 मा रकम दाखिला गरि बैक भौचर आर्थिक शाखामा बुझाउनु पर्ने छ ।

 Account Holder NameAmountNIC ASIA Bank
RegularUTILITY REGULAR INCOME IOE PASHCHIMANCHAL CAMPUS  10069.001641155577524006
Full FeeUTILITY FULLFEE INCOME IOE PASHCHIMANCHAL CAMPUS77443.001641155573524007
Back To Top