Thursday 12th December 2019
Call Us: +977-61-440457

News & Notices

प्रथम वर्षका बिधार्थीहरुका लागि पुस्तक Circulation सम्बन्धी सूचना।

Click Here to view list.

बिदा गरिएको संम्वन्धि सूचना !

BE Admission 2076 fifteenth List

BE Admission 2076 fourteenth Listदोश्रो छात्राबास भर्ना सुची |

 

BE admission Re:application last notice

प्रथम छात्राबास भर्ना सुचि |

Click Here For List

पुरुष तथा महिला छात्रावास भर्नाको लागि प्राप्त आवेदनको सुचि |

Click Here For List

छात्राबास भर्ना सम्बंदी सूचना।

पुरुष छात्रावास भर्नाको लागि प्राप्त आवेदनको सुचि |

Please Click Here For more Detail

×